TARGET2 in TARGET2-Slovenija

TARGET2 je vseevropski plačilni sistem bruto poravnave v realnem času (BPRČ), ki omogoča poravnavo v denarju centralne banke, s takojšnjo dokončnostjo. Namenjen je poravnavi nujnih plačil in plačil velikih vrednosti, in sicer medbančnih plačil, plačil strank, plačil iz naslova izvajanja operacij denarne politike ter plačil, ki se izvršujejo v okviru drugih sistemov in infrastruktur finančnega trga. Glede na vrednost poravnanih transakcij TARGET2 velja za enega največjih in sistemsko najpomembnejših plačilnih sistemov na svetu. Deluje na enotni skupni tehnološki platformi, upravlja pa ga Evrosistem kot celota.

Pravno-formalno je plačilni sistem TARGET2 sestavljen iz nacionalnih komponent, ki jih upravljajo centralne banke. Slovenska komponenta se imenuje TARGET2-Slovenija, kot plačilni sistem jo upravlja Banka Slovenije.

Z namenom zagotoviti tekoče in učinkovito izvajanje plačilnih transakcij komitentov v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija na območju Republike Slovenije je Banka Slovenije pripravila Pravila dobre prakse pri izvajanju domačih plačilnih transakcij komitentov v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija (v nadaljevanju: pravila). Banke in hranilnice s podpisom pristopne izjave pristopijo k pravilom in se zavežejo izvrševati plačilne transakcije komitentov v plačilnem sistemu TARGET2-Slovenija na način, opredeljen v teh pravilih.

Seznam bank in hranilnic, ki so pristopile k pravilom:

 • Addiko Bank d. d.
 • Banka Intesa Sanpaolo d. d.
 • Banka Slovenije
 • Banka Sparkasse d. d.
 • BKS Bank AG, bančna podružnica
 • Delavska hranilnica d. d. Ljubljana
 • Deželna banka Slovenije d. d.
 • Gorenjska banka d. d., Kranj
 • Hranilnica LON d. d., Kranj
 • Nova Kreditna banka Maribor d. d.
 • Nova Ljubljanska banka d. d., Ljubljana
 • Primorska hranilnica Vipava d. d.
 • N Banka d. d., Ljubljana
 • SKB banka d. d. Ljubljana